Our Library

Explore our publications, from research papers and series to educational materials, covering all aspects of conflict transformation and peace promotion.

 • Filter by:
Placeholder

Foreign Fighters and Kosovo’s DiasporaThe case of Germany

The conflicts in Syria and Iraq and the rise of the Islamic State (IS) have attracted thousands of foreign fighters from European countries to join the conflict in the Middle East. A large number of foreign fighters are second and third-generation migrants from the Middle East, North Africa and the Western Balkans. This paper aims to provide some groundwork for research on the radicalisation of immigrants, by investigating why some Kosovar immigrants in Germany have joined violent extremism organisations like IS and Hayat Tahrir al Sham. In particular, the paper identifies some of the consequences of shifting social dynamics and identity formation as the ties between the diaspora community and the country of origin change over time. The paper concludes with a few policy recommendations both to German and Kosovar political authorities on increasing the resilience of Kosovar diaspora living in Germany against radicalisation and violent extremism.

 • Year2020
 • Author(s)Skënder Perteshi
Placeholder

Stajališta zajednice o nasilnom ekstremizmuJačanje lokalnih faktora društvene otpornosti

Ovaj sažetak politike donosi preporuke za unapređenje programiranja koje ima cilj sprečavanja nasilnog ekstremizma (PVE) i naglašava potrebu da svaki program počne djelovati uz lokalno utemeljenu analizu i planiranje. Također podcrtava faktore i aktere koji mogu doprinijeti društvenoj otpornosti na nasilni ekstremizam. Sažetak se uglavnom zasniva na opsežnom izvještaju pod nazivom Stajališta zajednice o sprječavanju nasilnog ekstremizma: pouke sa Zapadnog Balkana, završnici dvogodišnjeg projekta koji je uključivao istraživanje, dijalog sa zajednicom i savjetovanje oko politika u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Sjevernoj Makedoniji.

 • Year2019
 • Author(s)Engjellushe Morina, Beatrix Austin, Véronique Dudouet
Placeholder

Перспективи на Заедниците за Насилниот ЕкстремизамЗајакнување на локалните фактори на социјална отпорност

Овој краток преглед на политика ги нагласува препораките за подобрување на програмирањето насочено кон спротивставување на насилен екстремизам (СНЕ), и ја истакнува потребата за тоа да севкупното програмирање започне со работа со локално заснована анализа и планирање. Исто така, нагласува низа фактори и чинители кои може да придонесат кон социјалната отпорност на насилен екстремизам. Овој преглед во главно се основа на опсежниот извештај Перспективите на заедницата за спречување насилен екстремизам: Лекции научени од Западен Балкан, со кој завршува двегодишен истражувачки проект, дијалог со заедницата и совети за политиките во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и Северна Македонија.

 • Year2019
 • Author(s)Engjellushe Morina, Beatrix Austin, Véronique Dudouet
Placeholder

Perspektivat Komunitare për Parandalimin e Ekstremizmit të DhunshëmForcimi i faktorëve vendorë të qëndresës sociale

Dokumenti i politikave parashtron rekomandime për përmirësimin e programimit, me qëllim parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm (PEDH) dhe thekson nevojën që të gjitha programimet të mbështeten në analiza dhe planifikim në nivel vendor. Ai vë në dukje edhe një sërë faktorësh dhe aktorësh që mund të kontribuojnë në qëndresën sociale kundër ekstremizmit të dhunshëm. Dokumenti mbështetet kryesisht te raporti i zgjeruar Perspektivat Komunitare për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm Mësimet e Nxjerra nga Ballkani Perëndimor, i cili sapo përmbylli një projekt dyvjeçar mbi hulumtimin, dialogun me komunitetin dhe këshillimin për politikat në Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut.

 • Year2019
 • Author(s)Engjellushe Morina, Beatrix Austin, Véronique Dudouet
Placeholder

Community Perspectives on Violent Extremism: Strengthening local factors of social resiliencePolicy brief No. 9

Dealing with violent extremism (VE) has emerged as a central framework of analysis and policy-making in most Western and non-Western government agencies. It is also heavily shaping the programming of non-governmental agencies and research institutions. While there is an undeniable need to address the phenomenon, more often than not analysis and programming fall short in understanding and tackling its root causes, factors, actors and systemic dynamics.

 • Year2019
 • Author(s)Engjellushe Morina, Beatrix Austin, Véronique Dudouet
Placeholder

Stajališta zajednice o sprječavanju nasilnog ekstremizmaPouke sa Zapadnog Balkana

Ovaj komparativni konsolidirani izvještaj, koji se temelji na četiri studije slučaja koje pokrivaju Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Makedoniju, izrađen je u okviru participatornog istraživačkog projekta nazvanog „Prilike za sprječavanje nasilnog ekstremizma na Zapadnom Balkanu”. Zajedno sa četiri lokalna istraživačka partnera, ispitivali smo zašto u nekim zajednicama ima mnogo pojedinaca koje inspirira Islamska država (IS) ili koji se pridružuju njoj ili sličnim ekstremističkim grupama, dok druge zajednice pokazuju veću otpornost na tu istu pojavu. Projektom su bile obuhvaćene i aktivnosti prikupljanja podataka od relevantnih aktera neophodnih za formuliranje politika, u zemlji i na međunarodnom novu, kao i lokalne inicijative za pokretanje dijaloga, u saradnji sa lokalnim akterima i pogođenim zajednicama, da bi se ispitale i razvijale strategije za sprječavanje nasilne radikalizacije na Zapadnom Balkanu u kontekstu nalaza ovog istraživanja.

 • Year2019
 • Author(s)Engjellushe Morina, Beatrix Austin, Véronique Dudouet
Placeholder

Перспективи на Заедницата за Спречување на Насилен ЕкстремизамКомпаративни лекции од Западен Балкан

Овој компаративен извештај нуди сознанија од заеднички истражувачки проект, комбиниран со иницијативи за дијалог со заедницата, спроведени во 2017/18 год. во четири земји од Западен Балкан: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и Македонија. Разбирливо, четирите земји вклучени во студијата имаат многу сличности кои се вкоренети во заедничките историски незадоволства, но исто така се поврзани со неразвиени економии, лошо владеење и административна дисфункционалност, национални и етнички тензии и нерешени прашања со идентитетот. Истражувачкиот проект се фокусираше на мезо ниво и се обидe да ги идентификува факторите на ранливост и отпорност на заедницата на насилниот екстремизам и да ги формулира и тестира препораките изготвени од градењето на мирот за делотворно спречување на насилен екстремизам (СНЕ). Со цел откривање и разбирање на она што ги прави заедниците отпорни на насилниот екстремизам, истражувачите ги анализираа карактеристиките на заедниците во одреден социо-економски, идеолошки и политички контекст.

 • Year2019
 • Author(s)Engjellushe Morina, Beatrix Austin, Véronique Dudouet
Placeholder

Perspektivat Komunitare për Parandalimin e Ekstremizmit të DhunshëmMësimet e nxjerra nga Ballkani Perëndimor

Ky raport krahasues, i bazuar në katër raste të ndryshme studimore në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë dhe Maqedoni, u zhvillua në kuadër të projektit kërkimor “Mundësitë për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Ballkanin Perëndimor”. Së bashku me katër partnerë hulumtues vendorë, në këtë raport shqyrtojmë pse disa komunitete janë veçanërisht të ndikuar nga individë që frymëzohen apo bëhen pjesë e Shtetit Islamik apo të grupeve të ngjashme të ekstremizmit të dhunshëm, ndërkohë që komunitete të tjera janë më të qëndrueshme ndaj të njëjtit fenomen. Në këtë projekt janë realizuar edhe diskutime me komunitetet, si në vend ashtu edhe në rang ndërkombëtar, si dhe nisma dialogu në nivel vendor në bashkëpunim me aktorët vendorë dhe komunitetet përkatëse për të shqyrtuar dhe hartuar strategji me qëllim parandalimin e radikalizimit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor nën dritën e gjetjeve të këtij hulumtimi.

 • Year2019
 • Author(s)Engjellushe Morina, Beatrix Austin, Véronique Dudouet
Placeholder

Community Perspectives on Preventing Violent ExtremismLessons learned from the Western Balkans

This comparative synthesis report – building on four country case studies covering Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo and Macedonia – was produced in the framework of a participatory research project on “Opportunities for Preventing Violent Extremism in the Western Balkans”. Together with with four local research partners, we explore why some communities are particularly affected by individuals inspired by and/or joining the Islamic State (IS) or similar violent extremist groups, while other communities may show greater resilience to the same phenomenon. The project also includes policy outreach activities, both nationally and internationally, as well as local dialogue initiatives, in cooperation with local stakeholders and affected communities, in order to explore and develop strategies to prevent violent radicalisation in the Western Balkans in light of the research findings.

 • Year2019
 • Author(s)Engjellushe Morina, Beatrix Austin, Véronique Dudouet
Placeholder

Community Perspectives on Preventing Violent Extremism in Albania

This country case study on Albania was produced, alongside three others covering Bosnia-Hercegovina, Kosovo and Macedonia, in the framework of a participatory research project on “Opportunities for Preventing Violent Extremism in the Western Balkans”. Together with four local research partners, we explore why some communities are particularly affected by individuals inspired by and/or joining the Islamic State (IS) or other similar violent extremist groups, while other communities may show greater resilience to the same phenomenon. Based on the research findings, the project partners will conduct policy outreach and local dialogue initiatives, in cooperation with local stakeholders and affected communities, in order to explore and develop strategies to prevent violent radicalisation in the Western Balkans.

 • Year2018
 • Author(s)Redion Qirjazi, Romario Shehu
 1. 1
 2. 2

< Page 1 of 2 >