Our Library

Explore our publications, from research papers and series to educational materials, covering all aspects of conflict transformation and peace promotion.

 • Filter by:
Publication cover image

Violent extremism in the Western Balkans and MENA region:Key findings and implications for research

The PAVE project applied an interdisciplinary, participatory and inter-regional approach whose main objective was to advance evidence-based knowledge on violent extremism in MENA and the Western Balkans and to strengthen policy-makers’ and community leaders’ capacity in effective prevention of violent extremisms.

 • Year2023
 • Author(s)Maja Halilovic Pastuovic, Johanna-Maria Hülzer, Gillian Wylie
Publication cover image

Policy brief on the prevention of violent extremism in Bosnia and HerzegovinaResearch results on how to foster community resilience from PAVE project

Read what government institutions and civil society organisations in Bosnia and Herzegovina, as well as international policy makers can do to make local communities more resilient against radicalisation and extremist ideologies.

 • Year2022
Publication cover image

Policy brief on the prevention of violent extremism in KosovoResearch results on how to foster community resilience from PAVE project

In Kosovo, PAVE project researchers conducted nearly forty interviews and focus group discussions. Read what government institutions and civil society organisations, as well as international policy makers can do to make local communities in Kosovo more resilient against radicalisation and extremist ideologies.

 • Year2022
Publication cover image

Sažetak politike za Bosnu i HercegovinuSprječavanje i suzbijanje nasilnog ekstremizma kroz otpornost zajednice

U okviru istraživačkog projekta PAVE prikuplja se znanje temeljeno na dokazima, koje se odnosi na trendove u području radikalizacije i nasilnog ekstremizma na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi (MENA), te na Zapadnom Balkanu.

 • Year2022
Publication cover image

Sažetak politike za KosovoSprečavanje i rešavanje nasilnog ekstremizma kroz otpornost zajednice

Istraživački projekat PAVE prikupio je znanje zasnovano na dokazima o trendovima u radikalizaciji i nasilnom ekstremizmu na Bliskom istoku i u Severnoj Africi (BISA), kao i na Zapadnom Balkanu.

 • Year2022
Publication cover image

Pasqyre Politikash per KosovenParandalimi dhe adresimi i ekstremizmit te dhunshem permes rezistences se komunitetit

Projekti hulumtues PAVE ka mbledhur njohuri të bazuara në prova mbi tendencat e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut (MENA), si dhe Ballkanin Perëndimor. Qëllimi i tij është të përforcojë kapacitetet e politikëbërësve dhe prijësve të komuniteteve për zhvillimin e një strategjie efektive parandaluese midis Bashkimit Evropian dhe fqinjëve të tij. Krahas raporteve kërkimore dhe pasqyrave të politikave, mjetet inovative të trajnimit për palët e interesuara janë zhvilluar bazuar në gjetjet e projektit.

 • Year2022
Publication cover image

Sažetak politike za Bosnu i HercegovinuSprečavanje i suzbijanje nasilnog ekstremizma kroz otpornost zajednice

Istraživački projekat PAVE prikuplja znanje zasnovano na dokazima vezano za trendove radikalizacije i nasilnog ekstremizma na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi (MENA) i Zapadnom Balkanu.


 • Year2022
Publication cover image

Policy brief on the prevention of violent extremism in North MacedoniaResearch results on how to foster community resilience from PAVE project

The PAVE research team collected data on the main drivers for radicalisation in North Macedonia. Read their recommendations towards government authorities and civil society in the country, as well as towards international policy makers.

 • Year2022
Publication cover image

Краток избештај за политика за спречување на насилниот екстремизам во Северна МакедонијаРезултати од истражувањето за тоа како да се поттикне резилиеноста на заедницата од проектот PAVE

Истражувачкиот тим PAVE собра податоци за главните двигатели на радикализацијата во Северна Македонија. Прочитајте ги нивните препораки до владините власти и граѓанското општество во земјата, како и до меѓународните креатори на политики.

 • Year2022
Publication cover image

Сажетак политике за Босну и ХерцеговинуСпречавање и сузбијање насилног екстремизма кроз отпорност заједнице

Истраживачки пројекат PAVE прикупља знање засновано на доказима о трендовима у радикализацији и насилном екстремизму на Блиском истоку и у Северној Африци (МЕНА) и на Западном Балкану.

 • Year2022
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

< Page 1 of 4 >