24 Apr 2019

Perspektivat Komunitare për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm

Mësimet e nxjerra nga Ballkani Perëndimor

Ky raport krahasues, i bazuar në katër raste të ndryshme studimore në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë dhe Maqedoni, u zhvillua në kuadër të projektit kërkimor “Mundësitë për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Ballkanin Perëndimor”. Së bashku me katër partnerë hulumtues vendorë, në këtë raport shqyrtojmë pse disa komunitete janë veçanërisht të ndikuar nga individë që frymëzohen apo bëhen pjesë e Shtetit Islamik apo të grupeve të ngjashme të ekstremizmit të dhunshëm, ndërkohë që komunitete të tjera janë më të qëndrueshme ndaj të njëjtit fenomen. Në këtë projekt janë realizuar edhe diskutime me komunitetet, si në vend ashtu edhe në rang ndërkombëtar, si dhe nisma dialogu në nivel vendor në bashkëpunim me aktorët vendorë dhe komunitetet përkatëse për të shqyrtuar dhe hartuar strategji me qëllim parandalimin e radikalizimit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor nën dritën e gjetjeve të këtij hulumtimi.


Authors

Engjellushe Morina, Beatrix Austin, Véronique Dudouet

 

Share this publication

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.

Berghof Foundation on Twitter