Search Results

Results for 'gender'

 • Filter by:
Publication Cover Image

ගැටුම් ව්යවර්තනගත සංස්කෘතිය, බල අසමමිතිය සහ ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවයHandbook Article

[වියුක්ත යන්ත්‍ර-පරිවර්තනය] ගැටුම් පරිවර්තන ප්‍රවේශයන් ඉස්මතු කර දක්වන්නේ බල අසමමිතිය, ස්ත්‍රී පුරුෂ අසමානතාවය සහ සංස්කෘතික වෙනස සමඟ සමීපව බැඳී ඇති කාණ්ඩ සමඟ කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය බවය. කතුවරයා තර්ක කරන්නේ ආධිපත්‍යය පිළිබඳ ගෝලීය සංස්කෘතියක් පවතින බවයි. ආන්තික කණ්ඩායම්වල විමුක්තිය ගැටුම් පරිවර්තනයෙන් ගම්‍ය වන මූලික සංස්කෘතික මාරුව උත්තේජනය කරයි. (2004 මුද්‍රණ සංස්කරණය සඳහා සංශෝධනය කරන ලදි).

 • Year 2007
 • Author(s) Diana Francis
Publication Cover Image

மோதுகை மாற்றுநிலையாக்கத்தில் பண்பாடு, அதிகாரச் சமச்சீரின்மை மற்றும் பால்நிலைHandbook Article

[சுருக்கம் இயந்திரம்-மொழிபெயர்க்கப்பட்ட] சக்தி சமச்சீரற்ற தன்மை, பாலின சமத்துவமின்மை மற்றும் கலாச்சார வேறுபாடு ஆகியவற்றுடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்ட வகைகளை கையாள்வது அவசியம் என மோதல் மாற்ற அணுகுமுறைகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது. உலகளாவிய ஆதிக்க கலாச்சாரம் இருப்பதாக ஆசிரியர் வாதிடுகிறார். ஓரங்கட்டப்பட்ட குழுக்களின் விடுதலையானது மோதல் மாற்றத்தைக் குறிக்கும் அடிப்படை கலாச்சார மாற்றத்தைத் தூண்டுகிறது மற்றும் விளைவிக்கிறது. (2004 அச்சு பதிப்பிற்காக திருத்தப்பட்டது).

 • Year 2007
 • Author(s) Diana Francis
Publication Cover Image

Transformación de conflictos con perspectiva de géneroPerspectivas de mujeres excombatientes y mujeres asociadas a movimientos de resistencia y liberación

Este es el primer informe de incidencia política sobre la transformación de conflictos con perspectiva de género. Esta primera entrega tiene como objetivo contextualizar y revisar las políticas y prácticas actuales en las negociaciones de paz y las transiciones de posguerra, a partir de los testimonios compartidos por las miembros de la Red durante las actividades realizadas desde 2018, y complementados con referencias académicas relevantes. A través de un proceso participativo de análisis conjunto, la serie de informes de incidencia política presentará las experiencias, aspiraciones y lecciones aprendidas de las mujeres en o asociadas a los RLM con respecto a los enfoques inclusivos de género en las negociaciones de paz y la consolidación de la paz posbélica.

 • Year 2022
 • Author(s) Claudia Cruz Almeida, Véronique Dudouet, Victoria Cochrane
Publication Cover Image

Challenging Conventional Wisdom, Transforming Current Practices: A Gendered Lens on PVEBerghof Handbook Dialogue Series No. 13 - comment

In responding to Abu-Nimer’s framing article, this paper offers points of agreement and difference in an effort to deepen our collective understanding of the phenomenon of violent extremism and the responses needed to enable effective transformation. It does so first by offering a conceptual shift to move beyond limitations of the current terminology and discourse. Second, it provides an overview of the relevance of identity to VE with particular attention to the centrality of gender to the ideology, recruitment and action of violent extremists, as well as the importance of women in particular in countering, preventing and providing clear alternatives to such groups. In doing so, it challenges Abu-Nimer’s assertion that the inclusion of women is often externally driven and that they are thus being instrumentalised.

 • Year 2018
 • Author(s) Sanam Naraghi-Anderlini
Women attend a workshop on UN SCR 1325 on Women, Peace and Security - Malha, North Darfur

We can do better!Three ways how peacebuilding efforts can become more gender inclusive

These mechanisms can inform peacebuilding as a more inclusive practice where everyone has a seat at the table and the act of conflict-sensitivity is reinforced.

 • feature 3 Nov 2021
Event on gender-transformative approaches to transitional justice

Video: Enabling changeGender-transformative approaches to transitional justice

Watch a recording of our event on gender-transformative approaches to transitional justice.

 • event 19 Jan 2023
Publication Cover Image

Gender and Inclusive Security: A new approach to the Cyprus Problem within the framework on Security DialogueSecurity Dialogue Project - Background Paper

In the 57 years since the inception of the Republic of Cyprus, only three Greek Cypriot women have so far had any kind of involvement and impact in the peace process, with the situation being worse as far as the Turkish Cypriot community is concerned, where the corresponding number is a feeble one.

 • Year 2017
 • Author(s) Anna Koukkides-Procopiou
Girls in Bangladesh at a climate protest 2019

Video: Gender-climate-conflictKey considerations for sustainable peace

Watch a video from our online panel on the triple nexus and the role of international organisations.

 • event 30 Mar 2022
Project Image

Inclusive dialogue, gender sensitive peacebuilding and reconciliation in Benishangul-Gumuz, Ethiopia

The project supports local actors, particularly youth and women, and our insider peacebuilders network in strengthening community cohesion and trust through dialogue and reconciliation.

 • Current Project
Book cover of the Indonesian version of the publication "I Have To Speak" about female ex-combatants.

Frauen in bewaffneten Konflikten und in FriedensverhandlungenBerghof im Gespräch mit dem Straßenmagazin Karuna Kompass

Friedensvereinbarungen sind messbar nachhaltiger, wenn Frauen frühzeitig einbezogen werden.

 • feature 9 May 2022
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

< Page 2 of 18 >