Our Library

Explore our publications, from research papers and series to educational materials, covering all aspects of conflict transformation and peace promotion.

 • Filter by:
Placeholder

Peace Process Support in Times of CrisesThe National Dialogue Support Programme in Yemen 2014-16

The National Dialogue Support Programme's aim was to strengthen and protect the political transition process by supporting locally-owned and inclusive structures and mechanisms for political dialogue, informed decision-making and trust- and consensus-building. Yet, at the same time it had to respond to the political dynamics in Yemen which changed dramatically - and at times very quickly- between February 2014 and December 2016.
 • Year2018
 • Author(s)Oliver Wils, Sonja Neuweiler
Placeholder

Perspektivat Komunitare për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri

Rasti studimor i Shqipërisë është kryer së bashku me tre studimet e tjera të cilat mbulojnë Bosnjë dhe Hercegovinën, Kosovën dhe Maqedoninë, në kuadër të projektit studimor “Mundësitë për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Ballkanin Perëndimor”. Së bashku me katër partnerët vendorë të hulumtimit, ne shqyrtojmë pse disa komunitete janë veçanërisht të prekur nga individë të frymëzuar nga dhe/ose që bashkohen me Shtetin Islamik (ISIS) ose grupe të të ngjashme të ekstremizmit të dhunshëm, ndërkohë që komunitete të tjera mund të tregojnë qëndrueshmëri më të madhe ndaj të njëjtit fenomen. Bazuar në gjetjet e hulumtimit, partnerët e projektit do të zhvillojnë fushata informimi dhe nisma të dialogut lokal, në bashkëpunim me aktorët lokalë dhe komunitetet e prekura, me qëllim që të shqyrtojnë dhe zhvillojnë strategji për parandalimin e radikalizmit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor.

 • Year2018
 • Author(s)Redion Qirjazi, Romario Shehu
Placeholder

Shpjegimi i dallimitCenueshmëria dhe Qëndrueshmëria ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm në Kosovë

Ky studim mbi ekstremizmin e dhunshëm në Kosovë është pjesë e iniciativës rajonale “Mundësitë për të Parandaluar Ekstremizmin e Dhunshëm në Ballkanin Perëndimor” që përfshinë Shqipërinë, Bosnje e Hercegovinën dhe Maqedoninë. Në këtë hulumtim, me ndihmën e partnerëve tonë vendor, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë ka hulumtuar dhe analizuar dallimet mes komuniteteve që janë prekur nga fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm dhe atyre që i kanë bërë ballë atij.

Gjetjet e këtyre studimeve do të shërbejnë si bazë për të avokuar dhe për të ndërmarrë nisma për dialog në niveli komuniteti në bashkëpunim me akterët e ndryshëm lokal për të zhvilluar dhe hartuar strategji efektive për parandalimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor.

 • Year2018
 • Author(s)Rudine Jakupi, Garentina Kraja
Placeholder

Objašnjenje razlikaRanjivost i Otpornost na Nasilni Ekstremizam na Kosovu

Ova studija o državi Kosovo je izrađena, pored tri ostalih koji pokrivaju Albaniju, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju, u okviru projekta participativnog izveštaja za “Mogućnosti za Sprečavanje Nasilnog Ekstremizma na Zapadnom Balkanu”. Zajedno sa četiri lokalna partnera istraživanja, istražili smo zašto su neke zajednice posebno pod uticajem pojedinaca inspirisanih od i/ili su se udružili Islamskoj Državi (ID) ili ostalim slićnim nasilnim ekstremnim grupama, dok ostale zajednice pokazuju veću otpornost na iste pojave. Na osnovu nalaza istraživanja, partneri projekta će sprovesti političko usmeravanje i iniciative lokalnog dialoga, u saradnji sa lokalnim sudionicima i zajednicama pod uticajem, da bi istražili i razvili strategije za sprečavanje nasilnog radikalizma na Zapadnom Balkanu.

 • Year2018
 • Author(s)Rudine Jakupi, Garentina Kraja
Placeholder

Accounting for the DifferenceVulnerability and Resilience to Violent Extremism in Kosovo

This country case study on Kosovo was produced, alongside three others covering Albania, Bosnia-Hercegovina and Macedonia, in the framework of a participatory research project on “Opportunities for Preventing Violent Extremism in the Western Balkans”. Together with four local research partners, we explore why some communities are particularly affected by individuals inspired by and/or joining the Islamic State (IS) or other similar violent extremist groups, while other communities may show greater resilience to the same phenomenon. Based on the research findings, the project partners will conduct policy outreach and local dialogue initiatives, in cooperation with local stakeholders and affected communities, in order to explore and develop strategies to prevent violent radicalisation in the Western Balkans.

 • Year2018
 • Author(s)Rudine Jakupi, Garentina Kraja
Placeholder

Community Perspectives on the Prevention of Violent Extremism in Macedonia

Increasingly, governmental strategies for preventing and countering violent extremism (P/CVE) are regarded as a necessary complement to broader counterterrorism strategies. Such inclusion is an acknowledgement that a pure securitisation approach is not entirely effective, and that a strategy which includes a “soft approach” to countering terrorism must seek to address social factors as well. However, within the Western Balkans region – and particularly in the Macedonian context – strategies to counter terrorism have been slow in adopting P/CVE approaches.

 • Year2018
 • Author(s)Filip Stojkovski, Natasia Kalajdziovski
Placeholder

Community Perspectives on Preventing Violent Extremism in Bosnia and Hercegovina

This country case study on Bosnia and Hercegovina was produced, alongside three others covering Albania, Kosovo and Macedonia in the framework of a participatory research project on “Opportunities for Preventing Violent Extremism in the Western Balkans”. Together with four local research partners, we explore why some communities are particularly affected by individuals inspired by and/or joining the Islamic State (IS) or other similar violent extremist groups, while other communities may show greater resilience to the same phenomenon. Based on the research findings, the project partners will conduct policy outreach and local dialogue initiatives, in cooperation with local stakeholders and affected communities, in order to explore and develop strategies to prevent violent radicalisation in the Western Balkans.

 • Year2018
 • Author(s)Sead Turčalo, Nejra Veljan
Placeholder

Community Perspectives on Preventing Violent Extremism in Albania

This country case study on Albania was produced, alongside three others covering Bosnia-Hercegovina, Kosovo and Macedonia, in the framework of a participatory research project on “Opportunities for Preventing Violent Extremism in the Western Balkans”. Together with four local research partners, we explore why some communities are particularly affected by individuals inspired by and/or joining the Islamic State (IS) or other similar violent extremist groups, while other communities may show greater resilience to the same phenomenon. Based on the research findings, the project partners will conduct policy outreach and local dialogue initiatives, in cooperation with local stakeholders and affected communities, in order to explore and develop strategies to prevent violent radicalisation in the Western Balkans.

 • Year2018
 • Author(s)Redion Qirjazi, Romario Shehu
Placeholder

Perspektive zajednice o prevenciji nasilnog ekstremizma u Bosni i Hercegovini

Studija slučaja o Bosni i Hercegovini realizirana je zajedno sa tri izvještaja koja su obuhvaćala Albaniju, Kosovo i Makedoniju u okviru participativnog istraživačkog projekta »Mogućnosti sprečavanja nasilnog ekstremizma na zapadnom Balkanu«. Zajedno sa četiri istraživačka partnera istraživali smo zašto su neke zajednice pogođene pojedinim osobama koje su inspirisane da se pridruže Islamskoj državi ili sličnim nasilnim ekstremističkim skupinama, dok su ostale zajednice pokazale veću otpornost na isti fenomen. Na temelju rezultata istraživanja, projektni partneri će provoditi inicijativu lokalnog dijaloga i predloziti smjernce za razvijanje politika a sve u suradnji s lokalnim sluzbenicima i pogođenim zajednicama, kako bi istražili i razvili strategije za sprečavanje nasilne radikalizacije na zapadnom Balkanu.

 • Year2018
 • Author(s)Sead Turčalo, Nejra Veljan
Placeholder

SIPRI Yearbook 2018Armaments, Disarmaments and International Security (Kurzfassung Deutsch)

Diese Broschüre fasst die 49. Ausgabe des SIPRI Yearbook, welches die Entwicklungen von 2017 aufzeigt. Als autoritative und unabhängige Quelle liefert es Daten und Analysen zu den Themen Rüstung, Abrüstung und internationale Sicherheit und bietet einen Überblick über Entwicklungen in den Bereichen internationale Sicherheit, Waffentechnologien, Militärausgaben, Rüstungshandel und -produktion sowie bewaffnete Konflikte. Bestrebungen zur Kontrolle konventioneller, nuklearer, chemischer und biologischer Waffen werden hier ebenfalls thematisiert.
 • Year2018
 • Author(s)Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12

< Page 8 of 46 >