21 Dec 2022

Pasqyre Politikash per Kosoven

Parandalimi dhe adresimi i ekstremizmit te dhunshem permes rezistences se komunitetit

Projekti hulumtues PAVE ka mbledhur njohuri të bazuara në prova mbi tendencat e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut (MENA), si dhe Ballkanin Perëndimor. Qëllimi i tij është të përforcojë kapacitetet e politikëbërësve dhe prijësve të komuniteteve për zhvillimin e një strategjie efektive parandaluese midis Bashkimit Evropian dhe fqinjëve të tij. Krahas raporteve kërkimore dhe pasqyrave të politikave, mjetet inovative të trajnimit për palët e interesuara janë zhvilluar bazuar në gjetjet e projektit.


 

Qëllimi i tij është të përforcojë kapacitetet e politikëbërësve dhe prijësve të komuniteteve për zhvillimin e një strategjie efektive parandaluese midis Bashkimit Evropian dhe fqinjëve të tij. Krahas raporteve kërkimore dhe pasqyrave të politikave, mjetet inovative të trajnimit për palët e interesuara janë zhvilluar bazuar në gjetjet e projektit.

Share this publication

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.