Our Library

Explore our publications, from research papers and series to educational materials, covering all aspects of conflict transformation and peace promotion.

 • Filter by:
Publication cover image

Kriz Bölgelerinde Savas Çikma Egilimleri ve NedenleriHandbook Article

[Özet makine çevirisi] Silahlı çatışmanın nedenleri hakkındaki mevcut bulgulara genel bir bakış sunarak adaletsizliği ve seferberliği anahtar kavramlar olarak tanımlar. Yazar, potansiyel tırmanma belirtilerinin nerede aranacağına, nerede aranacağına ve şiddet içeren tırmanışı önlemek için fırsatlardan nasıl yararlanılacağına dair içgörüler paylaşıyor. (2004 baskı baskısı için revize edildi)

 • Year2002
 • Author(s)Dan Smith
Publication cover image

Métodos de intervención de terceras partesHandbook Article

[Resumen traducido automáticamente] Revisa varias formas de intervención de terceros (por ejemplo, conciliación, consulta, mediación, mediación de poder, arbitraje y mantenimiento de la paz), centrándose en la mediación. Usando un modelo de contingencia básico, el autor describe qué rol de tercero puede ser más exitoso en qué contexto. Se introducen temas críticos, que incluyen: cultura, asimetrías de poder, sesgos, oportunidad, efectividad, coordinación y ética de la intervención. (actualizado y revisado para la edición impresa de 2011)

 • Year2002
 • Author(s)Ron Fisher
Publication cover image

Üçüncü Taraf Müdahale YöntemleriHandbook Article

[Özet makine çevirisi] Arabuluculuğa odaklanarak çeşitli üçüncü taraf müdahale biçimlerini (örneğin uzlaştırma, danışma, arabuluculuk, iktidar arabuluculuğu, tahkim ve barışı koruma) inceler. Yazar, temel bir beklenmedik durum modeli kullanarak, hangi üçüncü taraf rolünün hangi bağlamda en başarılı olabileceğini özetlemektedir. Kültür, güç asimetrileri, önyargılar, zamanlama, etkililik, koordinasyon ve müdahale etiği dahil olmak üzere kritik konular tanıtılır. (2011 baskı baskısı için güncellenmiş ve revize edilmiştir)

 • Year2002
 • Author(s)Ron Fisher
Publication cover image

Gestión de conflictos mediante la reforma del estadoHandbook Article

[Resumen traducido automáticamente] Explora la importancia de la reforma estatal para la transformación de áreas devastadas por la guerra. El autor presenta tres enfoques estratégicos: estrategias participativas (es decir, democratización, fortalecimiento de la sociedad civil, diálogo); fortalecimiento institucional y reforma institucional (es decir, federalización, descentralización, reforma constitucional y judicial); y necesidades de seguridad (es decir, derechos humanos, seguridad humana). (revisado para la edición impresa de 2004)

 • Year2002
 • Author(s)Günter Bächler
Publication cover image

Kriz Yönetimiyle Baglantili Devlet ReformuHandbook Article

[Özet makine çevirisi] Savaşın parçaladığı bölgelerin dönüşümü için devlet reformunun önemini araştırıyor. Yazar üç stratejik yaklaşım sunmaktadır: katılımcı stratejiler (yani demokratikleşme, sivil toplumun güçlendirilmesi, diyalog); kurumsal yapılanma ve kurumsal reform (yani federalleşme, ademi merkeziyetçilik, anayasal ve yargı reformu); ve güvenlik ihtiyaçları (yani insan hakları, insan güvenliği). (2004 baskı baskısı için revize edildi)

 • Year2002
 • Author(s)Günter Bächler
Publication cover image

Using the Media for Conflict Transformation: The Common Ground ExperienceHandbook Article

A case study of the role media can play in ethnopolitical conflict. The authors portray initiatives by the NGO European Centre for Common Ground in Greece and Turkey, Macedonia, Sierra Leone and Burundi and share lessons about the design, implementation and assessment of projects aimed at cooperating with media, promoting pluralism and fostering ethical standards in journalism.
 • Year2002
 • Author(s)Sandra Melone, Georgios Terzis, Ozsel Beleli
Publication cover image

Utilizacion de los medios de comunicación para la transformación de conflictos: la experiencia del Common GroundHandbook Article

[Resumen traducido automáticamente] Un estudio de caso sobre el papel que pueden jugar los medios en el conflicto etnopolítico. Los autores retratan iniciativas de la ONG European Center for Common Ground en Grecia y Turquía, Macedonia, Sierra Leona y Burundi y comparten lecciones sobre el diseño, implementación y evaluación de proyectos destinados a cooperar con los medios de comunicación, promover el pluralismo y fomentar los estándares éticos en el periodismo.

 • Year2002
 • Author(s)Sandra Melone, Georgios Terzis, Ozsel Beleli
Publication cover image

Kriz Dönüsümünde Medyadan Faydalanmak: Temel DeneyimlerHandbook Article

[Özet makine çevirisi] Medyanın etnopolitik çatışmada oynayabileceği role ilişkin bir vaka çalışması. Yazarlar, Yunanistan ve Türkiye, Makedonya, Sierra Leone ve Burundi'deki STK Avrupa Ortak Zemin Merkezi'nin girişimlerini tasvir ediyor ve medyayla işbirliği yapmayı, çoğulculuğu teşvik etmeyi ve gazetecilikte etik standartları teşvik etmeyi amaçlayan projelerin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi hakkında dersler paylaşıyorlar.

 • Year2002
 • Author(s)Sandra Melone, Georgios Terzis, Ozsel Beleli
Publication cover image

Hacia la transformación de conflictos y una paz justaHandbook Article

[Resumen traducido automáticamente] Se ocupa de los desafíos de vincular la teoría, la investigación y la práctica, y ofrece estrategias para hacerlo en todas las áreas relevantes del cambio social. El autor sostiene que las fuentes estructurales de conflicto han sido relativamente descuidadas en el análisis de conflictos y en el diseño de procesos de intervención. Hasta que esta situación no se revierta, será difícil generar relaciones estables, pacíficas y justas. (revisado para la edición impresa de 2004)

 • Year2002
 • Author(s)Kevin Clements
Publication cover image

Kriz Dönüsümüne Ve Adil Bir Barisa DogruHandbook Article

[Özet makine çevirisi] Teori, araştırma ve pratiği birbirine bağlamanın zorluklarını ele alır ve sosyal değişimin tüm ilgili alanlarında bunu yapmak için stratejiler sunar. Yazar, çatışma analizinde ve müdahale süreçlerinin tasarımında yapısal çatışma kaynaklarının görece ihmal edildiğini savunuyor. Bu durum tersine dönene kadar istikrarlı, barışçıl ve adil ilişkiler kurmak zor olacaktır. (2004 baskı baskısı için revize edildi)

 • Year2002
 • Author(s)Kevin Clements
 1. 50
 2. 51
 3. 52
 4. 53
 5. 54
 6. 55

< Page 54 of 55 >