Our Library

Explore our publications, from research papers and series to educational materials, covering all aspects of conflict transformation and peace promotion.

 • Filter by:
Publication cover image

ගැටුම් ව්යාවර්තනය සහ සාධාරණ සාමයක් කරාHandbook Article

[සාරාංශ යන්ත්‍රයෙන් පරිවර්තනය කරන ලද] න්‍යාය, පර්යේෂණ සහ පුහුණුව සම්බන්ධ කිරීමේ අභියෝග සමඟ කටයුතු කරන අතර සමාජ විපර්යාසයේ අදාළ සියලු ක්ෂේත්‍රයන්හි එසේ කිරීම සඳහා උපාය මාර්ග ඉදිරිපත් කරයි. ගැටුම් විශ්ලේෂණයේ දී සහ මැදිහත්වීමේ ක්‍රියාවලීන් සැලසුම් කිරීමේදී ගැටුමේ ව්‍යුහාත්මක ප්‍රභවයන් සාපේක්ෂව නොසලකා හැර ඇති බව කතුවරයා තර්ක කරයි. මෙම තත්වය ආපසු හරවන තුරු ස්ථාවර, සාමකාමී සහ සාධාරණ සබඳතා ඇති කර ගැනීම දුෂ්කර වනු ඇත. (2004 මුද්‍රණ සංස්කරණය සඳහා සංශෝධනය කරන ලදි)

 • Year2007
 • Author(s)Kevin Clements
Publication cover image

மோதுகை மாற்றுநிலையாக்கம், நியாயமான சமாதானம் ஆகியனவற்றை நோக்கிHandbook Article

[சுருக்கம் இயந்திரம்-மொழிபெயர்க்கப்பட்ட] கோட்பாடு, ஆராய்ச்சி மற்றும் நடைமுறையை இணைப்பதற்கான சவால்களைக் கையாளுகிறது, மேலும் சமூக மாற்றத்தின் அனைத்து தொடர்புடைய துறைகளிலும் அவ்வாறு செய்வதற்கான உத்திகளை வழங்குகிறது. மோதலின் கட்டமைப்பு ஆதாரங்கள் மோதல் பகுப்பாய்வு மற்றும் தலையீட்டு செயல்முறைகளின் வடிவமைப்பில் ஒப்பீட்டளவில் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளன என்று ஆசிரியர் வாதிடுகிறார். இந்த நிலைமை தலைகீழாக மாறும் வரை, நிலையான, அமைதியான மற்றும் நியாயமான உறவுகளை உருவாக்குவது கடினம். (2004 அச்சு பதிப்பிற்காக திருத்தப்பட்டது)

 • Year2007
 • Author(s)Kevin Clements
Publication cover image

ГлоссарийHandbook Article

[Абстрактный машинный перевод] Авторы, занимающиеся изучением конфликтов, часто используют ключевые термины в произвольной и противоречивой форме, отражая реальность того, что концепции не были четко определены. Чтобы способствовать последовательному использованию этих терминов, для целей Руководства Бергхофа по трансформации конфликтов были приняты следующие определения. Тем не менее отдельные авторы иногда использовали некоторые термины особым образом по отношению к конкретному аргументу в своей главе. В этих обстоятельствах специальное использование термина ясно объяснено, в противном случае следующие определения являются общими в Справочнике.

 • Year2007
Publication cover image

On Good TermsClarifying Reconciliation (Report No. 14)

My aim here is to address some of the deep confusion that still surrounds the term reconciliation, and its practice in post-violence peacebuilding. Despite its generally acknowledged importance, there remains great disagreement over what reconciliation actually means and, in particular, how it relates to other concepts and processes, such as justice, peacebuilding, democratisation and political development.

 • Year2006
 • Author(s)David Bloomfield
Publication cover image

A difficult encounterThe informal Georgian-Abkhazian dialogue process

This report gives an overview of the Georgian–Abkhazian dialogue process. Oliver Wolleh analyses a series of workshops with representatives of both sides of the conflict that we co-orgnised together with Conciliation Resources.

 • Year2006
 • Author(s)Oliver Wolleh
Publication cover image

"Local Ownership" in Conflict Transformation ProjectsPartnership, Participation or Patronage?

The article argues that the demand for local ownership in externally funded conflict transformation projects is counterproductive, if it is seen as a concrete project objective. Nevertheless, the demand has an important function as policy ideal, pointing to the necessity for change in present international cooperation. Instead of aiming towards the impossible goal of literal “local ownership” of a foreign-funded project, which by definition inscribes the roles of donor and beneficiary, the focus should be on the nature of the relationship between the donors and the beneficiaries. It is within this relationship that power is or is not shared and that the equality of the partners may or may not be realised. The concept of "learning sites" can be used as a framework to counter asymmetrical relationships and develop a more equal partnership between “insiders” and “outsiders” in international peacebuilding work.

 • Year2006
 • Author(s)Hannah Reich
Publication cover image

Trilingual Glossary of Terms for Conflict Transformation in Sri Lankaලංකාවේ ගැටුම් විපරිවර්තනය ත්‍රෛභාෂා පාරිභාෂික ශබ්ද කෝෂය / இலங்கையில் மோதுகை மாற்றுநிலையாக்கத்திற்கான அருஞ்சொற்பதங்கள்

Trilingual Glossary of terms for Conflict Transformation in Sri Lanka

ලංකාවේ ගැටුම් විපරිවර්තනය ත්‍රෛභාෂා පාරිභාෂික ශබ්ද කෝෂය

இலங்கையில் மோதுகை மாற்றுநிலையாக்கத்திற்கான அருஞ்சொற்பதங்கள்

 • Year2006
Publication cover image

Social Change and Conflict TransformationHandbook Dialogue Series No. 5 - complete

In his lead article, Christopher Mitchell, Professor Emeritus of George Mason University’s Institute for Conflict Analysis and Resolution (ICAR), sets out a framework for thinking systematically about the relationship between conflict and (social) change. He considers necessary changes to bring about the resolution of conflict, as well as obstacles to such changes, and envisions possible roles for agents of change. Five authors have expanded on, and critically reviewed, this lead article: Ed Garcia (International Alert), Chris Spies (UNDP Guyana), Ilana Shapiro (University of Massachusetts), Vivienne Jabri (King's College London) and Daniela Körppen (Berghof Peace Support).

 • Year2006
Publication cover image

The Training Process: Achieving Social Impact by Training Individuals?Handbook Article

Discusses how to make sure that training for conflict transformation has an impact on conflict transformation. Written from a trainer's perspective, the article argues that the impact potential of training is heavily influenced by decisions made in the planning and realisation phase. The author shares his insights on analysis, strategy development, participant and trainer selection, training contents and formats, follow-up support, the importance of process, and unavoidable negative impacts.
 • Year2005
 • Author(s)Dirk Sprenger
Publication cover image

The Role of Local Business in PeacebuildingHandbook Article

Presents a wide range of examples for roles of local business in conflict resolution. It looks specifically at why it is useful to engage local businesses in peacebuilding, how this can best be approached, what forms such engagement can take - from the micro to the macro level - and with whom it is most likely to succeed.
 • Year2005
 • Author(s)Nick Killick, VS Sriantha, Canan Gunduz
 1. 46
 2. 47
 3. 48
 4. 49
 5. 50
 6. 51
 7. 52
 8. 53
 9. 54

< Page 50 of 55 >