Our Library

Explore our publications, from research papers and series to educational materials, covering all aspects of conflict transformation and peace promotion.

 • Filter by:
Publication cover image

ගැටුම් නිවාරණය හා නිරාකරණය සඳහා උපායක් ලෙස කණ්ඩායම් සහ සංවිධානාත්මක සංවර්ධනයHandbook Report

[වියුක්ත යන්ත්‍ර-පරිවර්තනය] කණ්ඩායම්, කණ්ඩායම් සහ සංවිධාන සඳහා ගැටුම් පරිවර්තන ප්‍රවේශයන් ඉදිරිපත් කරයි. කතුවරුන් කණ්ඩායම් තුළ සහයෝගීතාවයේ මට්ටම් පහක් හඳුනා ගනී (එනම් තනි සාමාජිකයන්ගේ මට්ටම, අන්තර්ගත මට්ටම, අන්තර්ක්‍රියා මට්ටම, ක්‍රියා පටිපාටි මට්ටම සහ කණ්ඩායම සහ එහි පරිසරය අතර බාහිර සම්බන්ධතාවල මට්ටම) සහ කණ්ඩායම් අතර ගැටුම් විසඳීම සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කරයි. එක් එක් මට්ටම. (2004 මුද්‍රණ සංස්කරණය සඳහා සංශෝධනය කරන ලදි)

 • Year2007
 • Author(s)Friedrich Glasl, Rudi Ballreich
Publication cover image

மோதுகைத் தவிர்ப்புக்கும் தீர்வுக்கும் வேண்டிய ஒழுங்கமைப்பு அபிவிருத்திHandbook Article

[சுருக்கம் இயந்திரம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது] குழுக்கள், அணிகள் மற்றும் அமைப்புகளுக்கான மோதல் மாற்ற அணுகுமுறைகளை வழங்குகிறது. ஆசிரியர்கள் அணிகளுக்குள் ஐந்து நிலை ஒத்துழைப்பை அடையாளம் காண்கின்றனர் (அதாவது தனிப்பட்ட உறுப்பினர்களின் நிலை, உள்ளடக்க நிலை, தொடர்பு நிலை, நடைமுறை நிலை மற்றும் குழு மற்றும் அதன் சூழலுக்கு இடையிலான வெளி உறவுகளின் நிலை) மற்றும் அணிகளுக்குள் மோதலைத் தீர்ப்பதற்கான பரிந்துரைகளை வழங்குகின்றன ஒவ்வொரு நிலை. (2004 அச்சு பதிப்பிற்காக திருத்தப்பட்டது)

 • Year2007
 • Author(s)Friedrich Glasl, Rudi Ballreich
Publication cover image

От разрешения к трансформации конфликтов: оценка роли и воздействия проектов по налаживанию диалогаHandbook Article

[Абстрактный машинный перевод] Представляет диалоги как классическое средство конструктивного разрешения конфликтов. Автор дает обзор идеальных типов и определяет основные элементы большинства диалоговых процессов. Он обсуждает диалог в контексте различных других подходов, чтобы установить критерии измерения успеха. (переработано для печатного издания 2004 г.)

 • Year2007
 • Author(s)Norbert Ropers
Publication cover image

නිරාකරණයේ සිට ව්යාවර්තනය කරා: සංවාද ව්යාපෘතීන්හි කාර්යභාරයHandbook Article

[වියුක්ත යන්ත්‍ර-පරිවර්තනය] ගැටුම් සමඟ ruc ලදායී ලෙස කටයුතු කිරීමේ සම්භාව්‍ය මාධ්‍යයක් ලෙස සංවාද ඉදිරිපත් කරයි. කතුවරයා පරමාදර්ශී වර්ග පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් ලබා දෙන අතර බොහෝ සංවාද ක්‍රියාවලීන්ගේ මූලික අංග හඳුනා ගනී. සාර්ථකත්වය මැනීම සඳහා නිර්ණායක ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඔහු වෙනත් විවිධ ප්‍රවේශයන්ගේ සන්දර්භය තුළ සංවාදය සාකච්ඡා කරයි. (2004 මුද්‍රණ සංස්කරණය සඳහා සංශෝධනය කරන ලදි)

 • Year2007
 • Author(s)Norbert Ropers
Publication cover image

நோபேர்ட் ரோப்பர்ஸ் தீர்விலிருந்து மாற்றுநிலையாக்கத்திற்கு: சொல்லாடல் செய்திட்டங்களின் வகிபாகம்Handbook Article

[சுருக்கம் இயந்திரம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது] மோதல்களை ஆக்கபூர்வமாக கையாள்வதற்கான கிளாசிக்கல் வழிமுறையாக உரையாடல்களை வழங்குகிறது. ஆசிரியர் சிறந்த வகைகளின் கண்ணோட்டத்தை அளிக்கிறார் மற்றும் பெரும்பாலான உரையாடல் செயல்முறைகளின் அடிப்படை கூறுகளை அடையாளம் காட்டுகிறார். வெற்றியை அளவிடுவதற்கான அளவுகோல்களை நிறுவுவதற்காக அவர் பல்வேறு அணுகுமுறைகளின் பின்னணியில் உரையாடலைப் பற்றி விவாதிக்கிறார். (2004 அச்சு பதிப்பிற்காக திருத்தப்பட்டது)

 • Year2007
 • Author(s)Norbert Ropers
Publication cover image

Трансформация межкультурных конфликтов в наше сложное времяHandbook Article

[Абстрактный машинный перевод] Основное внимание уделяется трем различным способам воздействия культуры на конфликты: культура как линза, которая облегчает или блокирует эффективное общение; культура и мир рассматривают различия как предмет конфликтов; конфликты, связанные с идентичностью и признанием, как аспекты культурных различий. Автор обсуждает проблемы и конкретные рекомендации для проектирования процессов в культурно-сложных конфликтах.

 • Year2007
 • Author(s)Michelle LeBaron
Publication cover image

Трансформация конфликтов посредством государственной реформыHandbook Article

[Аннотация машинный перевод] Исследует значение государственной реформы для преобразования раздираемых войной территорий. Автор представляет три стратегических подхода: стратегии участия (т.е. демократизация, укрепление гражданского общества, диалог); институциональное строительство и институциональная реформа (т.е. федерализация, децентрализация, конституционная и судебная реформа); и потребности безопасности (например, права человека, безопасность человека). (переработано для печатного издания 2004 г.)

 • Year2007
 • Author(s)Günter Bächler
Publication cover image

රාජ්ය ප්රතිසංස්කරණ මගින් ගැටුම් ව්යාවර්තනයHandbook Article

[වියුක්ත යන්ත්‍ර-පරිවර්තනය] යුද්ධයෙන් විනාශ වූ ප්‍රදේශ පරිවර්තනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණයේ වැදගත්කම ගවේෂණය කරයි. කතුවරයා උපායමාර්ගික ප්‍රවේශයන් තුනක් ඉදිරිපත් කරයි: සහභාගීත්ව උපායමාර්ග (එනම් ප්‍රජාතන්ත්‍රීයකරණය, සිවිල් සමාජය ශක්තිමත් කිරීම, සංවාදය); ආයතන ගොඩනැගීම සහ ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ (එනම් ෆෙඩරල්කරණය, විමධ්‍යගතකරණය, ව්‍යවස්ථාමය හා අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ); සහ ආරක්ෂක අවශ්‍යතා (එනම් මානව හිමිකම්, මානව ආරක්ෂාව). (2004 මුද්‍රණ සංස්කරණය සඳහා සංශෝධනය කරන ලදි)

 • Year2007
 • Author(s)Günter Bächler
Publication cover image

அரசு சீர்திருத்தத்தினூடாக மோதுகையை மாற்றுநிலைப்படுத்தல்Handbook Article

[சுருக்கம் இயந்திரம்-மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது] போரினால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை மாற்றுவதற்கான அரசு சீர்திருத்தத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஆராய்கிறது. ஆசிரியர் மூன்று மூலோபாய அணுகுமுறைகளை முன்வைக்கிறார்: பங்கேற்பு உத்திகள் (அதாவது ஜனநாயகமயமாக்கல், சிவில் சமூகத்தை வலுப்படுத்துதல், உரையாடல்); நிறுவன கட்டிடம் மற்றும் நிறுவன சீர்திருத்தம் (அதாவது கூட்டாட்சி, பரவலாக்கம், அரசியலமைப்பு மற்றும் நீதி சீர்திருத்தம்); மற்றும் பாதுகாப்பு தேவைகள் (அதாவது மனித உரிமைகள், மனித பாதுகாப்பு). (2004 அச்சு பதிப்பிற்காக திருத்தப்பட்டது)

 • Year2007
 • Author(s)Günter Bächler
Publication cover image

«Ястребы» и «голуби» в миротворчестве и концепция разрешения конфликтаHandbook Article

[Аннотация машинный перевод] Обсуждается двойная цель - контролировать насилие при восстановлении отношений сотрудничества, что требует интеграции академических подходов в миротворческую практику. Авторы подчеркивают важность теории разрешения конфликтов для миротворцев, комментируя области ее применения и удовлетворяя будущие потребности миротворческой деятельности. (переработано для печатного издания 2004 г.)

 • Year2007
 • Author(s)Wibke Hansen, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse
 1. 43
 2. 44
 3. 45
 4. 46
 5. 47
 6. 48
 7. 49
 8. 50
 9. 51

< Page 47 of 55 >