Our Library

Explore our publications, from research papers and series to educational materials, covering all aspects of conflict transformation and peace promotion.

 • Filter by:
Publication cover image

සාම සහ ගැටුම් බලපෑම් ඇගයීමේ ක්රමවේදයHandbook Article

[වියුක්ත යන්ත්‍ර-පරිවර්තනය] සාමය සහ ගැටුම් බලපෑම් තක්සේරු කිරීමේ (පීසීඅයිඒ) ක්‍රමවේදය දෘෂ්ටිකෝණ තුනකින් අවධානය යොමු කරමින්, ඇගයීමේ දී නවීනතම තත්ත්වය සමාලෝචනය කරයි: සාම්ප්‍රදායික පරිත්‍යාගශීලීන් ඇගයීම; සංවර්ධන කටයුතුවලදී තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රමවේදයන්; ගැටුම් නිරාකරණය සහ සාමය ගොඩනැගීමේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ඇගයීම. (2004 මුද්‍රණ සංස්කරණය සඳහා සංශෝධනය කරන ලදි)

 • Year2007
 • Author(s)Mark Hoffman
Publication cover image

சமாதானம், மோதுகை ஆகியனவற்றின் தாக்க மதிப்பீட்டு முறையியல்Handbook Article

[சுருக்கம் இயந்திரம்-மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது] மூன்று கண்ணோட்டங்களிலிருந்து அமைதி மற்றும் மோதல் தாக்க மதிப்பீடு (பிசிஐஏ) முறையை மையமாகக் கொண்டு மதிப்பீட்டில் கலையின் நிலையை மதிப்பாய்வு செய்கிறது: பாரம்பரிய நன்கொடையாளர் மதிப்பீடுகள்; அபிவிருத்திப் பணிகளில் மதிப்பீட்டு முறைகள்; மோதல் தீர்வு மற்றும் அமைதி கட்டமைக்கும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களின் மதிப்பீடுகள். (2004 அச்சு பதிப்பிற்காக திருத்தப்பட்டது)

 • Year2007
 • Author(s)Mark Hoffman
Publication cover image

Помощь извне: дано ли нам узнать, какую пользу мы приносим?Handbook Article

[Аннотация машинный перевод] Рассматривает, как международные агентства, оказывающие гуманитарную помощь, помощь в целях развития и / или поддерживающие мирные процессы, могут понять, каковы их последствия. Статья основана на проекте совместного обучения и определяет две основные проблемы: 1) выбор критериев или индикаторов для оценки прогресса; и 2) определение того, к кому или к каким конкретным результатам можно отнести. (переработано для печатного издания 2004 г.)

 • Year2007
 • Author(s)Mary B. Anderson
Publication cover image

බලපෑම් ඇගයීමේ අත්දැකීම්: අප කරන යහපත් දෑ මොනවාදැයි දැනගත හැකිද?Handbook Article

[සාරාංශ යන්ත්‍රයෙන් පරිවර්තනය කර ඇත] මානුෂීය ආධාර, සංවර්ධන ආධාර සහ / හෝ සාම ක්‍රියාවලීන්ට සහාය දෙන ජාත්‍යන්තර ආයතනවලට ඒවායේ බලපෑම කුමක් දැයි තේරුම් ගත හැකි ආකාරය සලකා බලයි. ලිපිය සහයෝගී ඉගෙනුම් ව්‍යාපෘතියක් මත ගොඩනැඟෙන අතර ප්‍රධාන අභියෝග දෙකක් හඳුනා ගනී: 1) ප්‍රගතිය තක්සේරු කිරීම සඳහා නිර්ණායක හෝ දර්ශක තෝරා ගැනීම; සහ 2) නිශ්චිත ප්‍රති come ල ආරෝපණය කළ හැක්කේ කාට හෝ කුමන ප්‍රති come ලවලටද යන්න තීරණය කිරීම. (2004 මුද්‍රණ සංස්කරණය සඳහා සංශෝධනය කරන ලදි)

 • Year2007
 • Author(s)Mary B. Anderson
Publication cover image

தாக்க மதிப்பீடுகள் பற்றிய அனுபவங்கள்: நாம் எத்துணை நல்லவை செய்கின்றோம் என்பதை நாமே தெரிந்து கொள்ள முடியுமா?Handbook Article

[சுருக்கம் இயந்திரம்-மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது] மனிதாபிமான உதவி, மேம்பாட்டு உதவி மற்றும் / அல்லது சமாதான செயல்முறைகளுக்கு ஆதரவை வழங்கும் சர்வதேச முகவர் நிறுவனங்கள் அவற்றின் தாக்கங்கள் என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது எப்படி என்பதைக் கருத்தில் கொள்கிறது. கட்டுரை ஒரு கூட்டு கற்றல் திட்டத்தை உருவாக்குகிறது மற்றும் இரண்டு முக்கிய சவால்களை அடையாளம் காட்டுகிறது: 1) முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கான அளவுகோல்கள் அல்லது குறிகாட்டிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது; மற்றும் 2) யார் அல்லது எந்த குறிப்பிட்ட விளைவுகளுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்பதை தீர்மானித்தல். (2004 அச்சு பதிப்பிற்காக திருத்தப்பட்டது)

 • Year2007
 • Author(s)Mary B. Anderson
Publication cover image

Методы вмешательства третьих сторонHandbook Article

[Аннотация машинный перевод] Рассматриваются различные формы вмешательства третьих сторон (например, примирение, консультации, посредничество, силовое посредничество, арбитраж и миротворчество) с упором на посредничество. Используя базовую модель на случай непредвиденных обстоятельств, автор описывает, какая роль третьей стороны может быть наиболее успешной в каком контексте. Представлены критические вопросы, в том числе: культура, асимметрия власти, предубеждения, время, эффективность, координация и этика вмешательства. (обновлено и исправлено для печатного издания 2011 г.)

 • Year2007
 • Author(s)Ron Fisher
Publication cover image

Навыки достижения межличностной трансформацииHandbook Article

[Резюме переведено автоматически] Описывает наиболее важные навыки и инструменты, которые необходимы фасилитаторам для повышения их способностей на индивидуальном и межличностном уровне. Автор представляет: навыки, используемые в моментальном взаимодействии со сторонами; методы содействия устойчивому диалогу; и принципы разработки процессов для решения более крупных институциональных и структурных реалий конфликтов. (переработано для печатного издания 2004 г.)

 • Year2007
 • Author(s)Ron Kraybill
Publication cover image

අන්තර් පුද්ගල න්යාවර්තනය සඳහා පහසුකම් සැලසීමේ නිපුණතාHandbook Article

[වියුක්ත යන්ත්‍ර-පරිවර්තනය] පුද්ගල හා අන්තර් පුද්ගල මට්ටමේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පහසුකම් සපයන්නන්ට අවශ්‍ය වන වැදගත්ම කුසලතා සහ මෙවලම් විස්තර කරයි. කතුවරයා ඉදිරිපත් කරයි: පාර්ශවයන් සමඟ මොහොතකට අන්තර්ක්‍රියා කිරීමේදී භාවිතා කරන කුසලතා; තිරසාර සංවාදයට පහසුකම් සැලසීමේ ක්‍රම; සහ ගැටුම්වල විශාල ආයතනික හා ව්‍යුහාත්මක යථාර්ථයන් ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා ක්‍රියාවලි සැලසුම් කිරීමේ මූලධර්ම. (2004 මුද්‍රණ සංස්කරණය සඳහා සංශෝධනය කරන ලදි)

 • Year2007
 • Author(s)Ron Kraybill
Publication cover image

ஆள் - ஆளுக்கூடேவரும் மாற்றுநிலைப்படுத்தலுக்கு வேண்டிய அனுசரணைத் திறன்கள்Handbook Article

[சுருக்கம் இயந்திரம்-மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது] தனிப்பட்ட மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் மட்டத்தில் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கு தேவையான மிக முக்கியமான திறன்கள் மற்றும் கருவிகளை எளிதாக்குகிறது. ஆசிரியர் முன்வைக்கிறார்: கட்சிகளுடனான கணம் மூலம் கணத்தில் தொடர்பு கொள்ளும் திறன்கள்; நீடித்த உரையாடலை எளிதாக்குவதற்கான நுட்பங்கள்; மற்றும் மோதல்களின் பெரிய நிறுவன மற்றும் கட்டமைப்பு யதார்த்தங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கான செயல்முறை வடிவமைப்பின் கொள்கைகள். (2004 அச்சு பதிப்பிற்காக திருத்தப்பட்டது)

 • Year2007
 • Author(s)Ron Kraybill
Publication cover image

Построение команды и организационное развитие как методы предупреждения и разрешения конфликтовHandbook Article

[Аннотация машинный перевод] Предлагает подходы к трансформации конфликтов для групп, команд и организаций. Авторы выделяют пять уровней сотрудничества внутри команд (т.е. уровень отдельных членов, уровень содержания, уровень взаимодействия, процедурный уровень и уровень внешних отношений между группой и ее окружением) и предлагают предложения по разрешению конфликтов внутри команд на каждый уровень. (переработано для печатного издания 2004 г.)

 • Year2007
 • Author(s)Friedrich Glasl, Rudi Ballreich
 1. 42
 2. 43
 3. 44
 4. 45
 5. 46
 6. 47
 7. 48
 8. 49
 9. 50

< Page 46 of 55 >