6 Dec 2017

بازی جزیره صلح

اسناد مدرسه تابستانی » گفتگوی جوانان و ایجاد صلح« در تهران در سال ۲۰۱۷.

این دفترچه به عنوان بخشی از پروژه »آموزش صلح در ایران« که فعاالن جامعه مدنی را در ِ تقویت فرهنگ گفت وگو و صلح از طریق وسایل آموزشی حمایت می کند، منتشر شده است. این پروژه از طریق برگزاری برنامه‌ هایآموزش مستقیم صلح همچون کارگاه‌ های آموزشی و نمایشگاه‌ ها،‌ در جهت ایجاد ساختاری برای آموزش صلح درمدارس و دانشگاه‌ های ایران )توسعه برنامه ‌های درسی و مدول های یادگیری( مشارکت می کند. در راستای اینپروژه بنیاد برگ هوف با موزه صلح تهران همکاری تنگاتنگی داشته است

قسمت اصلی این دوره »بازی جزیره صلح« بود که با گفتگوی نزدیک بین کارکنان بنیاد برگ هوف و موزه صلحتهران توسعه یافته است. این بازی از ابتدا تا پایان حدود یک روز و نیم طول می کشد و شامل موضوعاتی همچونارتباط، مناقشه ، شرایط برای یک جامعه مسالمت آمیز وگفتگوی میان فرهنگی است. تمام روش های مورد استفادهدر این بازی تعاملی هستند و تجربه ی شخصی را هدف گرفته اند و می توانند به یک چارچوب گسترده تر اعمالشوند. این بازی نیاز به شرکت کنندگانی دارد که مایل به نقش بازی کردن، مشارکت و فعال بودن هستند.


Authors

Isabella M. Bauer, Anne Kruck

 

Share this publication

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.