14 Jan 2019

صلح پیروزی است

مروری بر پروسه صلح و مصالحه میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی

این گزارش تلاشهای صلح و مصالحه دولت افغانستان با حزب اسلامی را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد. عوامل میسر کننده و محدودیت ها را شناسایی نموده، توافقات بدست آمده و تطبیق آنها و همچنان تجارب بدست آمده را که میتواند در مذاکرات صلح در آینده از آن استفاده بعمل آید، مورد تحلیل قرار داده است. حزب اسلامی منحیث یک حزب در سالهای دهه ۱۹۷۰ به هدف ایجاد حکومت اسلامی تأسیس گردیده است. حزب اسلامی منحیث یک گروه اصلی جهادی در مراحل مختلفه منازعه- چون مبارزه با نیروهای متجاوز اتحاد جماهیر شوروی و رژیم تحت الحمایه آن در سالهای ۱۹۸۰ ،جنگ های داخلی در سالهای ۱۹۹۰ ،جنگ با طالبان جهت کنترول مناطق و بعد از سال ۲۰۰۱ و سقوط رژیم طالبان در جنگ با حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی حمایت کننده آن- نقش داشته است.


Authors

Mushtaq Muhammad Rahim

 

Share this publication

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.