Our Library

Explore our publications, from research papers and series to educational materials, covering all aspects of conflict transformation and peace promotion.

 • Filter by:
Publication cover image

Towards meaningful inclusion of LGBTQI+ groups in the Women, Peace, and Security architectureA practical guidebook

In the 23rd year since the adoption of UN resolution 1325, governments, international organisations, and civil society groups worldwide are making efforts to integrate gender considerations into the Women, Peace, and Security (WPS) framework. However, the unique needs and perspectives of the LGBTQI+ community have often been overlooked.

In collaboration with CFFP, the Centre for Feminist Foreign Policy, we have created this guidebook to assist civil society representatives and policy practitioners in better acknowledging the lived experiences of LGBTQI+ individuals.

 • Year2023
 • Author(s)Liam Li, Nina Bernarding, Christine Seifert, Beatrix Austin
Publication cover image

Yo Tengo Que Hablar: Colombia y UgandaMujeres Excombatientes, En Sus Propias Voces

Esta publicación busca amplificar algunas de las voces ocultas y olvidadas en el conflicto. Las historias de mujeres excombatientes de diversos orígenes políticos, religiosos, étnicos y nacionales muestran que las mujeres y sus experiencias de conflictos armados y sus secuelas deben tomarse en serio para construir una paz sostenible.

 • Year2023
 • Author(s)Beatrice Aciro, Grace Arach, Violeta Guetnamova, Isabelle Kawka
Publication cover image

I Have To Speak: Colombia and UgandaFemale ex-combatants in their own voices

This booklet seeks to amplify some of the hidden and forgotten voices in conflict. The stories of female ex-combatants from diverse political, religious, ethnic and national backgrounds show that women and their experiences of armed conflict and its aftermath have to be taken seriously for building sustainable peace.

 • Year2023
 • Author(s)Beatrice Aciro, Grace Arach, Violeta Guetnamova, Isabelle Kawka
Publication cover image

Human rights in mediationThe heart of the matter

In her book, Katarina Månsson examines the relationship between human rights and mediation by analysing past and present mediation processes, from the early beginnings of United Nation's mediation efforts to recent examples like the peace process in Colombia.

 • Year2023
 • Author(s)Katarina Månsson
Publication cover image

Berghof Foundation Annual Report 2022Online year in review

Our 2022 annual report gives an overview of our work around the world during the year as well as insights into our finances and funding.

 • Year2023
Publication cover image

Sealing the cracksAn intersectional feminist perspective on digital peacebuilding

This paper fills a gap in existing literature and practice: it brings together expertise on intersectional feminist approaches to technology with intersectional feminist approaches to peacebuilding.

 • Year2023
 • Author(s)Krystel Tabet, Mira El Mawla, Claudia Meier, Helena Puig Larrauri, Rita Costa Cots
Publication cover image

Participatory methods in peacebuilding work

This policy brief provides guidance to peacebuilders and conflict transformation practitioners on incorporating participatory methods at all stages of a project's life cycle.

 • Year2023
 • Author(s)Evelyn Pauls
Publication cover image

Dagoomu Hasaawi Maxaafa Ogeeyyete biddisaanchoeQara xaphphishsha

Sai tonnu dirira, Dagoomu Hasaawa wiinamunni hala’litanno gibbo hoolatenna polotikunna mootimmate shiikko mitiimma tirate qara doogo assine la’nanni. Konne dagoomu hasaawa, gobboomu mootimma, hettisamaano polotiku paarte, dagoomu uurrinshubba gaamonna qodhitino bissa hattono kalqoomu polise, oegeeyye, dippiloomaatenna baraarsaanote kiwabba ledo hala’laduni amaalama dandiiturono xaa geesha hedonsa kaimu hedo ledo sumuu yaate ikkado diikkitino. Polotiku hekko, daga babbadanno gaancenna mitiinsitanno mootimmate reekko tirate dagoomu hasaawa shiqishanno mannira dandaami garinni halaalaancho biddishshanna wo’naalsha uytannoti shiima taje calla no.

 • Year2023
Publication cover image

Agat Caddok Walal Miracsintih Kitab Abnissoh MerracsentaAmolladi amo Gacsa

Warrayteh tan tabna sanootah addat agat caddoh walalitte kookaxaw kalaloonuhuuy, siyaasa gadangadditte kee taqabitteey, tabaatabsitte lowsiisoonuh rakiibô silaac akkuk yemeetem tanbulle. Agat doolatitteey, anaakarta missoynaaniiy, sadar ayyuntih buttaati kee gaaduleh angagoyyay tonnaah, baad caddoh afkan (poliisi) abnisso, diplomaasi gitaa kee meqem abittoh exxaxi caddol baarle walal yakkem xiqqimtem takkay immay, taham fan ken fayxi mablâqidiinô lih missoowam maxiqinna. Agat caddoh walalitte gexsiisaanam, siyaasâ sittin wayaay, kuraabiytam xiqta booditte wonna hinnay, tabsi waktittek edde taboonuh xiqqimma intaamal gitah taniih, rakiibo lemerracsenta kee abnisso ginaanah, qoklaanam kaxxa doori le.

 • Year2023
Publication cover image

Qajeelfama Marii Biyyaalessaa Qajeelfama Ogeessotaaf Qophaa’eCuunfaa Gabaabaa

Waggoota kurnan darban keessa, Mariin Biyyaalessaa jeequmsa siyaasaa hambisuuf akkasumas hokkaraa fi cehumsa siyaasaa qajeelchuf akka meeshaa murteessatti fudhatamaa tureera. Mariin Biyyaalessaa mootummoota, paartilee mormitootaa, gareewwan hawaasa siivilii fi qaamolee hidhatan, akkasumas imaammata idil-addunyaa, ogeeyyii, bakka bu'oota hawaasa idil-addunyaa fi arjoomtotaa keessatti bal’inaan mari’atamaa haa turuuyyuu malee, hanga har’aatti fudhatamni isaa iftoomina yaad-rimee isaa waliin wal-hinginne. Qaamolee Marii Biyyaalessaa akka tooftaa wal-dhabbiiwwan siyaasaa, haalota walitti bu’iinsa walxaxaa yookan yeroowwan burjaaja’iinsa cehumsaa bira ittiin darbuuf ifaajaniif, qajeelfama madaalawaa fi deeggarsa qabatamaa kennuuf qabeenyota bicuu qofatu jiru.

 • Year2023
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

< Page 3 of 55 >