1 Oct 2019

Перспективи на Заедниците за Насилниот Екстремизам

Зајакнување на локалните фактори на социјална отпорност

Овој краток преглед на политика ги нагласува препораките за подобрување на програмирањето насочено кон спротивставување на насилен екстремизам (СНЕ), и ја истакнува потребата за тоа да севкупното програмирање започне со работа со локално заснована анализа и планирање. Исто така, нагласува низа фактори и чинители кои може да придонесат кон социјалната отпорност на насилен екстремизам. Овој преглед во главно се основа на опсежниот извештај Перспективите на заедницата за спречување насилен екстремизам: Лекции научени од Западен Балкан, со кој завршува двегодишен истражувачки проект, дијалог со заедницата и совети за политиките во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и Северна Македонија.


Authors

Engjellushe Morina, Beatrix Austin, Véronique Dudouet, Tim Jan Roetman

 

Share this publication

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.