8 Feb 2023

Dagoomu Hasaawi Maxaafa Ogeeyyete biddisaanchoe

Qara xaphphishsha

Sai tonnu dirira, Dagoomu Hasaawa wiinamunni hala’litanno gibbo hoolatenna polotikunna mootimmate shiikko mitiimma tirate qara doogo assine la’nanni. Konne dagoomu hasaawa, gobboomu mootimma, hettisamaano polotiku paarte, dagoomu uurrinshubba gaamonna qodhitino bissa hattono kalqoomu polise, oegeeyye, dippiloomaatenna baraarsaanote kiwabba ledo hala’laduni amaalama dandiiturono xaa geesha hedonsa kaimu hedo ledo sumuu yaate ikkado diikkitino. Polotiku hekko, daga babbadanno gaancenna mitiinsitanno mootimmate reekko tirate dagoomu hasaawa shiqishanno mannira dandaami garinni halaalaancho biddishshanna wo’naalsha uytannoti shiima taje calla no.


 

Share this publication

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.