8 Feb 2023

Agat Caddok Walal Miracsintih Kitab Abnissoh Merracsenta

Amolladi amo Gacsa

Warrayteh tan tabna sanootah addat agat caddoh walalitte kookaxaw kalaloonuhuuy, siyaasa gadangadditte kee taqabitteey, tabaatabsitte lowsiisoonuh rakiibô silaac akkuk yemeetem tanbulle. Agat doolatitteey, anaakarta missoynaaniiy, sadar ayyuntih buttaati kee gaaduleh angagoyyay tonnaah, baad caddoh afkan (poliisi) abnisso, diplomaasi gitaa kee meqem abittoh exxaxi caddol baarle walal yakkem xiqqimtem takkay immay, taham fan ken fayxi mablâqidiinô lih missoowam maxiqinna. Agat caddoh walalitte gexsiisaanam, siyaasâ sittin wayaay, kuraabiytam xiqta booditte wonna hinnay, tabsi waktittek edde taboonuh xiqqimma intaamal gitah taniih, rakiibo lemerracsenta kee abnisso ginaanah, qoklaanam kaxxa doori le.


 

Share this publication

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.