21 Dec 2022

Краток избештај за политика за спречување на насилниот екстремизам во Северна Македонија

Резултати од истражувањето за тоа како да се поттикне резилиеноста на заедницата од проектот PAVE

Истражувачкиот тим PAVE собра податоци за главните двигатели на радикализацијата во Северна Македонија. Прочитајте ги нивните препораки до владините власти и граѓанското општество во земјата, како и до меѓународните креатори на политики.


 

Share this publication

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.